Logo

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens väntetider, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har publicerat en rapport om väntetider i hälso- och sjukvården. Ett sidouppdrag har varit att kartlägga väntetider och vård av patienter med misstänkt sömnapné.